About Wiesław Gdowicz

Urodzony w 1957 w Nowym Targu. Mieszka w Katowicach. Studia Akademia Sztuk Pięknych Kraków Wydział Form Przemysłowych; dyplom w Katedrze Komunikacji Wizualnej 1982. Profesor nadzwyczajny dr hab. sztuk pięknych - pracuje na stanowisku profesora w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Kierownik Pracowni Komunikacji Społecznej. Kierownik Zakładu Badań Wizualnych i Interakcji. Prorektor ds. Studentów i Badań Naukowych w latach 2008-2012. Koordynator projektu Design Silesia z ramienia ASP Katowice 2009-2012 Drzeworyt sztorcowy, plakat, grafika użytkowa. Prace z zakresu teoria znaku, obrazowania procesów myślowych oraz zagadnień przestrzeni abstrakcji. Udział w 110 wystawach i konkursach m.in. 4, 5, 6, 7, 11 Ogólnopolski Konkurs Graficzny im. J. Gielniaka Jelenia Góra International Wood-engraver's Triennial Xylon 10, Xylon 11 in Switzerland 5, 6, 7, 11 Międzynarodowy Konkurs Graficzny "Małe formy graficzne" Łódź 11 Biennale Grafiki Kraków The International Exhibition of Prints in Yokohama, Japan 58th Annual Exhibition London; XI, XII, XIII, XIV Biennale Plakatu Polskiego Katowice "Polska miniatura graficzna" Galeria Sociede Nacional de Bealas Artes Lizbona Portugalia udział w publikacji "An Engraver's Globe" Simona Bretta Londyn „Ikona – droga do nieba” i „Wyjdzie z chaosu świat ducha” Muzeum Archidiecezjalne Katowice 2005 „Spotkania” Legnica 2006; „Jestem” BWA Katowice 2006; „Małe - wielkie formy grafiki” Sławomir Grabowy przedstawia 55 grafik 35 przyjaciół z 11 krajów GTSP Gdańsk 2006; „Praca roku” ZPAP Katowice 2007; 13 Salon Plakatu Polskiego Muzeum Plakatu w Wilanowie Warszawa 2007 XIII, XIV, XV, XVI Prezentacje Nowotarskie - Galeria MBWA "Jatki" Nowy Targ. Prace w muzeach Muzea Narodowe w Jeleniej Górze i Gdańsku, Muzea w Couvin Belgia i Fridrikstad Norwegia oraz Schwetzingen-Xylon Museum Schwetzingen Niemcy; Galerie w Kanagawa Yokohama Japonia, Kolekcja BWA Olsztyn, Kolekcja Polskiej Sztuki Sakralnej BWA Częstochowa, Muzeum Plakatu w Wilanowie. Publikacje „Wybrane metody i urządzenia stosowane w badaniach wizualnych dla potrzeb komunikacji wizualnej”, Katedra Komunikacji Wizualnej WFP ASP Kraków 1982 - nakładem autora Wybrane metody i urządzenia stosowane w badaniach wizualnych dla potrzeb komunikacji wizualnej „Zastosowanie techniki i urządzeń video w wybranych badaniach wizualnych” - współautor WFP ASP Kraków 1982 „Funkcjonalny druk” Sesja popularnonaukowa Informacja wizualna, KMPiK Katowice 1984 “A letter to Sheila from Wiesław Gdowicz” Multiples January Oxford 1995 Newsletter of The Society of Wood Engravers. Oxford 1995 UK „Zapomniana technika - drzeworyt sztorcowy” ASP Kraków Filia Katowice 1998 Postrzeganie rzeczywistości, Wykład Seminarium 1999 ASP Katowice „O kaligrafii” wydawca PLSP Katowice 2000, ISBN 83-907939-2-X „Funkcjonalny druk” Laboratorium Badań Wizualnych ASP Katowice 2001 „Przestrzeń abstrakcji” Wykład „Konferencja naukowa – znak – znaczenie – komunikacja” ASP Katowice 2002 „Model przestrzeni abstrakcji” w „Znak, Znaczenie, komunikacja” red. M. Juda ASP Katowice 2002 ISBN 83-916157-7-4 „Model przestrzeni abstrakcji” ASP Katowice 2004 ISBN 83-918475-4-3 „Czy filozof boi się obrazu” w „Przestrzeń sztuki: obrazy – słowa – komentarze” red. M. Popczyk ASP Katowice 2005 ISBN 83-922526-4-0 „Czy istnieje znak bez sensu?” w „Konteksty sztuki współczesnej” red. I. Kozina Katowice 2006 „Zapomniana technika – drzeworyt sztorcowy” w „Konteksty sztuki współczesnej” red. I. Kozina Katowice 2006 „Gesty i znaki, a znaczenie” wykład Konferencja „Obrazy i obrazowanie w dobie mediów elektronicznych” Katowice Rondo Sztuki Listopad 2008 „Gest. Akwizycja ruchu czy znaczenie” wykład Konferencja „Interfejs Użytkownika - Kansei w praktyce” Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie, czerwiec Warszawa 2009 „Analiza” Biuletyn Sztuki Projektowania 2, ASP Katowice „Analiza procesu użytkowego wypożyczania książek na przykładzie Biblioteki Śląskiej w Katowicach” Biuletyn Sztuki Projektowania 2, ASP Katowice „Poznanie” Biuletyn Sztuki Projektowania 3, ASP Katowice “Gestus est motus et figuration. Interfejs i gesty” Biuletyn Sztuki Projektowania 4, ASP Katowice „Obraz. Na progu słowa” Konferencja "Akademia 2007+", Rondo Sztuki w Katowicach 2007 „Gestus est motus et figuration. Interfejs i gesty” TAKEME 01, Poznań 2009 ISSN 2080-6205 „Taniec anioła czy kod sekstyny” TAKEME 03 Poznań 2010 ISSN 2080-6205 „Aestimativa vis. Gest instynktowny czy naturalny?” TAKEME 05 Poznań 2010 ISSN 2080-6205 „Umowność jednoczesności. Gest w czasie.” TAKEME 07 Poznań 2010 ISSN 2080-6205 „Techniki prezentacji” - przedmiot, który prowadziłem od 1991 do 2009 na Akademii Sztuk pięknych w Katowicach na kierunku wzornictwo. Album z wybranymi pracami z lat 1991-2004

15. Gesture. Acquisition of movement or meaning

The article presents the issue of the relation between acquisition of gesture movement and methods of defining meaning. The background of this consideration is placed in the common project of The Institute of Visual Research and Interaction (The Academy of Fine Arts) and The Institute of Theoretical and Applied Informatics of the Polish Academy of Sciences (Gliwice).
The project is focused on creating user interfaces which are based on gestures. The foundation of this work is the conception of combining informatic analysis (processing and classification of movement signals – ITAI Gliwice) with semantic analysis (meaning) of gestures (IVRI Katowice). The creation of methods of describing gesture meanings in communication between human and computer with particular consideration of two-sided interactions is essential. Those methods are based on the semantic field conception understood as a collection of meanings which are ascribed to a specific gesture
Considering the gesture topology created by David McNeill, a professor from The University of Chicago („Hand and mind. What Gestures Reveal about Thoughts”), who claims that gestures are an integral part of the language equally as words, phrases and sentences and belong to one system and his point of view that gestures like concepts, can show the process of human thinking – in conclusion we want to present a question – inverting the title – Can meaning tell us about movement?

Czytaj dalej

14. Gesty. Akwizycja czy znacznie

W artykule przedstawiamy problem relacji pomiędzy akwizycją ruchu gestu w stosunku do metod określania jego znaczenia. Rozważania będą prezentowane w kontekście wspólnego projektu Zakładu Badań Wizualnych i Interakcji ASP Katowice z Instytutem Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach.

Projekt dotyczy tworzenia interfejsów użytkownika opartych na gestach. Podstawą prac jest koncepcja połączenia podejścia obejmującego analizę informatyczną (zagadnienia przetwarzania i klasyfikacji sygnałów ruchowych – IITiS Pan Gliwice) z analizą semantyczną (znaczeniową) gestów, w oparciu o odpowiednio przygotowaną, obszerną bazę gestów (ZBWiI ASP Katowice). Istotnym elementem projektu jest opracowanie metod służących do określania znaczeń gestów w komunikacji pomiędzy człowiekiem, a komputerem – ze szczególnym uwzględnieniem interakcji dwustronnej. Podstawą opracowania metod określania znaczeń gestów jest koncepcja pola semantycznego gestu – rozumiane jako zbiór znaczeń przypisywanych danemu gestowi.

Uwzględniając topologię gestu według Davida McNeill profesora Uniwersytetu w Chicago („Hand and mind. What Gestures Reveal about Though”), który uważa, że gesty są integralną częścią języka, w równym stopniu jak słowa, frazy i zdania i należą do jednego systemu oraz jego pogląd, że gesty, podobnie jak pojęcia, mogą obrazować procesy myślowe człowieka – w konkluzji chcemy postawić pytanie – odwracając niejako tytuł – czy znacznie może mówić o ruchu.

Czytaj dalej

13. Znaczenie. Między ruchem a gestem.

Od problemu abstrakcji i procesów kształtowania się formy poznawczej w procesie poznania w filozofii św. Tomasza z Akwinu poprzez badania, które odkryły, że struktura i jej hierarchia są głównymi elementami, które łączą model intelektualny myśli z wewnętrzną strukturą obrazu, który jest jego przedstawieniem – doszedłem w swoich badaniach do problemu znaku i jego znaczenia.
Poszukiwania koncentrowały się na wokół odpowiedzi na pytanie: Czy istnieje znak bez sensu?.

Czytaj dalej