9. Metody badań

Grupy problemów.

1. Analiza sposobów interpretacji gestów w różnych dziedzinach.

Zebranie rezultatów wstępnej analizy tych zagadnień pozwoli na określenie charakteru gestu w stosunku do jego fizycznego użycia jak również jego funkcji znaczeniowych. Pozwoli również na teoretyczne opracowanie zagadnienia gestu jako znaku myśli od strony epistemologicznej.

2. Metoda określania znaczeń gestów.

Koncepcja pola semantycznego jest nowym sposobem rozwiązania kwestii znaczeń gestów. Opiera się na danych, zebranych w testach semantycznych, czterech zbiorów pre-gestów poddanych obróbce statystycznej mającej na celu określenie stopnia prawdopodobieństwa występowania znaczenia tego samego pre-gestu w każdym zbiorze. A następnie porównanie miejsca w hierarchii prawdopodobieństw znaczeń danego gestu pomiędzy zbiorami.

3. Rejestracja pre-gestów.

Nie wszystkie ruchy ciała jakie wykonuje człowiek są gestami. Zbiór możliwych pozycji części ciała i ich ruchów nazywamy pre-gestami i ujmujemy w dwie tablice morfologiczne. Tablicę morfologiczną 1 – to zbiory widoków elementów ciała zestawione ze zbiorami ruchów tych elementów oraz tablicę morfologiczna 2 – to zbiory widoków jednych elementów ciała (np. prawa ręka) zestawione z innymi elementami ciała (np. lewa ręka).
Ta wstępna rejestracja ma stanowić bazę do wyboru pre-gestów, które będą oddane testom semantycznym. Rejestracja gestów jest niezbędnym elementem podejmowanego projektu i obejmuje rejestrację wstępną (budowa tablic morfologicznych) oraz rejestrację właściwą (budowa zbiorów pre-gestów). Rejestracja właściwa to przygotowany materiał do testów semantycznych czyli cztery zbiory pre-gestów.

4. Testy semantyczne.

Pozwalają na wyznaczenie pola semantycznego gestu czterech zbiorów pre-gestów:
(a) Zbiór pre-gestów ruchomych w przestrzeni rzeczywistej;
(b) Zbiór pre-gestów nieruchomych;
(c) Zbiór pre-gestów ruchomych;
(d) Zbiór pre-gestów ruchomych w przestrzeni wirtualnej.
Testy mają na celu zebranie możliwych znaczeń dla prezentowanych pre-gestów. Testy będą przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 30 osób – wybranych na podstawie próby losowej warstwowej – dla każdego zbioru pre-gestów. Celem badanych będzie podanie trzech znaczeń na podstawie obserwowanego pre-gestu. Otrzymane wyniki zostaną opracowane w taki sposób, by można było określić, które znaczenie każdego pre-gestu z czterech badanych zbiorów jest najbardziej prawdopodobne oraz jaki jest rozkład prawdopodobieństw pozostałych znaczeń. Wyniki zostaną opracowane statystycznie z wyszczególnieniem metod korelacyjnych oraz analiz ścieżkowych. Badani będą otrzymywać wynagrodzenie za udział w badaniu. Ponadto zostanie przygotowana odpowiednia aplikacja serwerowa pozwalająca na przeprowadzanie testów semantycznych dla zbiorów b i c za pomocą Internetu. Tutaj próba badanych będzie przypadkowa uzależniona od odwiedzających lub odpowiadających na wysłany mail.

5. Katalogi gestów.

Każdy katalog będzie zawierał kartę opisu gestu, orientacyjny schemat gestu, lista znaczeń, określenie pola semantycznego gestu, ustalenie hierarchii ważności znaczenia w obrębie każdego pola semantycznego oraz mapę pola semantycznego.

6. Interfejs.

Interpretacja przez komputer ludzkich gestów. Głównym przedmiotem projektu jest opracowanie metod określania znaczeń gestów. Interdyscyplinarny charakter projektu ujawni się przede wszystkim w zastosowaniu wypracowanych metod do koncepcji interfejsu sterowanego gestami, który rejestruje wybrane gesty dłoni i przekształca je na polecenia sterujące aplikacją. Przy pomocy tej aplikacji będzie można przeprowadzać testy wizualne. Ważnym elementem tego interfejsu jest możliwość odczytu nie tylko samej decyzji użytkownika, ale również fizycznych cech realizacji tej decyzji, takich jak szybkość reakcji, gwałtowność itp. Te elementy w połączeniu z naturalnością, jaką daje możliwość wykorzystania dłoni do sterowania przebiegiem testu, umożliwiają dokładne przeanalizowanie parametrów reakcji użytkownika.

Reklamy