15. Gesture. Acquisition of movement or meaning

The article presents the issue of the relation between acquisition of gesture movement and methods of defining meaning. The background of this consideration is placed in the common project of The Institute of Visual Research and Interaction (The Academy of Fine Arts) and The Institute of Theoretical and Applied Informatics of the Polish Academy of Sciences (Gliwice).
The project is focused on creating user interfaces which are based on gestures. The foundation of this work is the conception of combining informatic analysis (processing and classification of movement signals – ITAI Gliwice) with semantic analysis (meaning) of gestures (IVRI Katowice). The creation of methods of describing gesture meanings in communication between human and computer with particular consideration of two-sided interactions is essential. Those methods are based on the semantic field conception understood as a collection of meanings which are ascribed to a specific gesture
Considering the gesture topology created by David McNeill, a professor from The University of Chicago („Hand and mind. What Gestures Reveal about Thoughts”), who claims that gestures are an integral part of the language equally as words, phrases and sentences and belong to one system and his point of view that gestures like concepts, can show the process of human thinking – in conclusion we want to present a question – inverting the title – Can meaning tell us about movement?

Czytaj dalej

14. Gesty. Akwizycja czy znacznie

W artykule przedstawiamy problem relacji pomiędzy akwizycją ruchu gestu w stosunku do metod określania jego znaczenia. Rozważania będą prezentowane w kontekście wspólnego projektu Zakładu Badań Wizualnych i Interakcji ASP Katowice z Instytutem Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach.

Projekt dotyczy tworzenia interfejsów użytkownika opartych na gestach. Podstawą prac jest koncepcja połączenia podejścia obejmującego analizę informatyczną (zagadnienia przetwarzania i klasyfikacji sygnałów ruchowych – IITiS Pan Gliwice) z analizą semantyczną (znaczeniową) gestów, w oparciu o odpowiednio przygotowaną, obszerną bazę gestów (ZBWiI ASP Katowice). Istotnym elementem projektu jest opracowanie metod służących do określania znaczeń gestów w komunikacji pomiędzy człowiekiem, a komputerem – ze szczególnym uwzględnieniem interakcji dwustronnej. Podstawą opracowania metod określania znaczeń gestów jest koncepcja pola semantycznego gestu – rozumiane jako zbiór znaczeń przypisywanych danemu gestowi.

Uwzględniając topologię gestu według Davida McNeill profesora Uniwersytetu w Chicago („Hand and mind. What Gestures Reveal about Though”), który uważa, że gesty są integralną częścią języka, w równym stopniu jak słowa, frazy i zdania i należą do jednego systemu oraz jego pogląd, że gesty, podobnie jak pojęcia, mogą obrazować procesy myślowe człowieka – w konkluzji chcemy postawić pytanie – odwracając niejako tytuł – czy znacznie może mówić o ruchu.

Czytaj dalej

13. Znaczenie. Między ruchem a gestem.

Od problemu abstrakcji i procesów kształtowania się formy poznawczej w procesie poznania w filozofii św. Tomasza z Akwinu poprzez badania, które odkryły, że struktura i jej hierarchia są głównymi elementami, które łączą model intelektualny myśli z wewnętrzną strukturą obrazu, który jest jego przedstawieniem – doszedłem w swoich badaniach do problemu znaku i jego znaczenia.
Poszukiwania koncentrowały się na wokół odpowiedzi na pytanie: Czy istnieje znak bez sensu?.

Czytaj dalej